Har du spørgsmål angående en plads på Vejle Friskole er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 20 93 37 97.

Indmeldelse til førskolen:

Efter indsendelse af blanket optages barnet på ventelisten.
Børn til førskolen kan under normale forhold optages uden videre.
Indmeldelse til kommende års førskole, hvor der er oprettet venteliste, kan vente med samtale på friskolen, til der evt. opstår en ledig plads.

Indmeldelse 0. – 9. klasse:

Efter indsendelse af blanket, og hvis der er en ledig plads, inviteres forældre og børn til samtale på friskolen, og indmeldelse kan foretages.
Ønsker om optagelse til igangværende klasse godkendes af skolens leder og af klasselæreren.

Yderligere information om indmeldelse

Hvis der er interesse for skolen, kan der aftales en samtale og et besøg på skolen. Efterfølgende udfyldes indmeldelsesblanket.

Til førskole og 0. klasse:
– Interesserede forældre kan finde alle relevante oplysninger om skolen på hjemmesiden www.vejlefriskole.dk.
– Børn til 0.klasse og førskole kan under normale omstændigheder optages på ventelisten uden videre. Ved indmeldelser til klasser, hvor der er venteliste, kan man vente med samtalen, til der opstår en ledig plads.
– Førskolen er med opstart d. 1. april og varer til d. 31. juli, hvorefter barnet går i 0. klasse.

Til igangværende klasser:
– Hvis der er plads, inviteres forældre og børn til samtale på skolen og en evt. tilmelding kan foretages.
– Ønsket om optagelse til igangværende klasser, skal godkendes af både klasselæreren og skolelederen.

Udmeldelse

For såvel friskole som for skolefritidsordningen gælder det, at en evt. udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Hvem henvender du dig til

Generelt:
Når du som forældre henvender dig om et problem, skal du først tage kontakt med den pågældende lærer eller pædagog, som har med problemet at gøre. Hvis du i denne dialog ikke når til en tilfredsstillende løsning på problemet, er næste skridt at henvende sig til skolelederen/SFO-lederen, der så går ind sammen med parterne og forsøger at finde en løsning på problemet. Hvis du som forældre heller ikke finder den løsning tilfredsstillende, kan du i sidste instans henvende dig til bestyrelsen med problemet, hvorefter de i samarbejde med skolelederen finder en endelig løsning.

Du skal vide, at hvis du forsøger at skabe en debat blandt andre forældre uden for skolens regi om en problemstilling på skolen, kan du være med til at optrappe problemet og skabe en misstemning, der kan gøre det kompliceret at nå til en løsning på problemet. Skolen vil meget hellere medvirke fra starten i at finde en løsning gennem direkte dialog.

Hvis du henviser til, at andre, fx forældre, mener det samme som dig, forventer vi fra skolens side, at de andre bliver nævnt ved navn, så skolen har en chance for at komme et evt. større problem til livs, ved at indgå i en direkte dialog med de involverede parter.

Skolen er altid parat til at skabe ramme om eller være med i en dialog om forhold på skolen. Vores mål er at finde en løsning på forholdene, som er tilfredsstillende for alle parter. Derfor er vi åbne overfor, at der kan være forskellige synsvinkler på diverse forhold, og at der kan være forhold, der kræver en ændring – dog vil vi altid tage udgangspunkt i skolens værdigrundlag.

Vi har fra skolens side her forsøgt at danne nogle principper for kommunikation og samarbejde, som kan være med til at sikre et godt samarbejde. Vi håber på en fælles forståelse af, at ingen er fejlfri; men at det vigtigste er, at alle har de bedste intentioner om god kommunikation og et godt samarbejde.

ForældreIntra:
Formålet med ForældreIntra er at sikre, at relevante praktiske informationer udveksles mellem skole og hjem. Informationerne er af samme karakter som anvendt i elevernes kontaktbøger, dvs. korte; men ikke akutte meddelelser.

For både skole og hjem må forventes en svarfrist på 3 arbejdsdage.
Personfølsomme oplysninger, bekymringer, problemer eller lignende skal fortsat udtrykkes gennem direkte dialog.

Nyhedsbreve, invitationer og lignende, samt til- og frameldinger gennemføres via ForældreIntra.
Forældrene modtager adviseringsmail, når der er nyheder på forældreIntra. Dette skal du huske selv at krydse af i dine indstillinger i forældreintra.

Skolen forventer, at man almindeligvis har eller opsøger adgang til internettet, og at man jævnligt holder sig orienteret på Forældreintra.

HUSK:
* Henvend dig direkte til den involverede part.
* Skriv aldrig, når du er vred
* Hold god tone
* Vis åbenhed
* Spørg ind
* Saglighed
* Relevans
* Undgå personlige angreb

Indmeldelsesblanket

  OBS: felter med * skal udfyldes. Vent venligst efter du har trykket "Send", da dette godt kan tage et øjeblik.

  Søskende på Vejle Friskole?

  Har barnet været henvist til psykolog, talepædagog eller terapeut?

  Skulle der senere end denne inmeldelse vise sig behov for henvisning af pædagogisk eller psykologisk karakter,skal skolen orienteres herom.

  Må barnet transporteres i privatbiler i forbindelse med eksursioner, lejrskole, SFO o.lign?

  Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
  I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhæng, herunder på forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.

  Må der ligge situationsbilleder af barnet på skolens hjemmeside/facebook?

  Vi erklærer os bekendt med skolens vedtægter, og kan gå ind for skolens værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen herunder om forældres pligt til at deltage i arbejdsdage og rengøring af skolen. Vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist på 3 måneder, som vi er indforstået med at skulle betale for, såfremt vi måtte vælge at tage vort barn ud af skolen med kortere varsel. Indmeldelsen er først gældende når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette.

  ENIG

  Infolister
  Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
  Hermed ønsker vi tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefon nr. og e-mail adresse.
  Vi gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

  DER GIVES SAMTYKKE TIL: At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.

  I tilfælde af at der er fælles forældremyndighed, er begge forældre enige om barnets skolegang

  ENIG

  Behandling af persondata og vilkår for indmeldelse:

  Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse.

  Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

  Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente eleven og forældrenes CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet kan kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

  Vi opbevarer data om elever og forældre i den tid det er relevant det vil sige fra indskrivning til ca. to år efter skolegangen afsluttes.

  Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der er elevens forældremyndighedsindehavere og for bl.a. at kunne informere om skolens- og elevens forhold.

  Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældremyndighedsindehavere:

  Data om elev

  • Navne, folkeregisteradresse og cpr. nr.

  Data for forældremyndighedsindehavere

  • Fars navne, cpr-nummer, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

  Data om mor

  • Mors navne, cpr-nummer, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

  Loyalitet over for Vejle Friskoles værdisæt, opsigelse af skoletilbuddet mv.

  Vi gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens vedtægter via skolens hjemmeside, og at forældre skal være loyale over for skolens værdigrundlag. Desuden skal forældre holde sig orienteret om samt overholde bestyrelsens retningslinjer for fx deltagelse i rengøring på skolen mm.

  Jeg har læst og forstået Vejle Friskoles behandling af persondata og vilkår for indmeldelse.

  Ved indsendelse af denne blanket accepterer jeg ovenstående.
  Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, kan denne alene tage beslutningen om indmeldelse. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.

  OBS: felter med * skal udfyldes. Vent venligst efter du har trykket "Send", da dette godt kan tage et øjeblik.