Har du spørgsmål angående en plads på Vejle Friskole er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 28126714.

Indmeldelse til førskolen:
Efter indsendelse af blanket optages barnet på ventelisten.
Børn til førskolen kan under normale forhold optages uden videre.
Indmeldelse til kommende års førskole, hvor der er oprettet venteliste, kan vente med samtale på friskolen, til der evt. opstår en ledig plads.

Indmeldelse 0. – 9. klasse:
Efter indsendelse af blanket, og hvis der er en ledig plads, inviteres forældre og børn til samtale på friskolen, og indmeldelse kan foretages.
Ønsker om optagelse til igangværende klasse godkendes af skolens leder og af klasselæreren.
Først når forældre har modtaget skriftlig bekræftelse, er optagelsen gældende og bindende for skolen.

For at indmelde dit barn i Vejle Friskole skal nedenstående felter udfyldes. Det er også muligt at printe en indmeldelsesblanket HER og sende den eller afleverer den på skolen.

Når indmeldelsen er modtaget kontakter vi Jer hurtigst muligt.

OBS: felter med * skal udfyldes

Barnets navn*

CPR-nummer*

Adresse*

By*

Kontakt telefon*


Forældrenavn* (udfylder af blanket)

CPR-nummer*

Kontakt e-mail*

Arbejdstelefon

Mobiltelefon*


Forældrenavn

CPR-nummer

Kontakt e-mail

Arbejdstelefon

Mobiltelefon


Indmeldelse pr. (dato og år)*

I klasse*

Nuværende institution / skole


Søskende på Vejle Friskole?

Hvis ja - navn & klasse på søskende


Hjemmets læge*

Helbredsmæssige oplysninger med relevans for skolen

Har barnet været henvist til psykolog, talepædagog eller terapeut?

Hvis ja, hvad var henvisning / sårsagen?

Skulle der senere end denne inmeldelse vise sig behov for henvisning af pædagogisk eller psykologisk karakter,skal skolen orienteres herom.


Må barnet transporteres i privatbiler i forbindelse med ekskursioner, lejrskole, SFO, olign?


Samtykke til at offentliggøre billeder og videoer på diverse medier
I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhæng, herunder på forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed.

Må der ligge situationsbilleder af barnet på skolens hjemmeside/facebook?

Vi erklærer os bekendt med skolens vedtægter, og kan gå ind for skolens værdigrundlag. Vi er blevet oplyst om skolen herunder om forældres pligt til at deltage i arbejdsdage og rengøring af skolen. Vi har bemærket, at der er en udmeldelsesfrist på 3 måneder, som vi er indforstået med at skulle betale for, såfremt vi måtte vælge at tage vort barn ud af skolen med kortere varsel. Indmeldelsen er først gældende når skolen har givet skriftligt tilsagn om dette.
Enig


Infolister
Skolen har en praksis for at udarbejde og videregive Infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign.
Hermed ønsker vi tilladelse til at videregive følgende oplysninger om barnet og forældre: Navn, telefon nr. og e-mail adresse.
Vi gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.
Der gives samtykke til: At skolen må udlevere en klasseliste, hvori alene ovenstående personoplysninger indgår.


Ved indsendelse af denne blanket accepterer jeg ovenstående.
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, kan denne alene tage beslutningen om indmeldelse. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.