Vejle Friskoles værdier er oprindeligt skabt i 1970’erne og de bliver løbende revideret. Sidste revision er foregået i 2022.

Det overordnede mål med undervisningen på Vejle Friskole er …

At styrke barnets mangeartede evner og livsduelighed 
 • Undervisningen skal bidrage til at udvikle det hele menneske. Derfor skal vi tilrettelægge undervisningen og undervisningens indhold med henblik på at styrke såvel den boglige, den praktiske, den musisk-skabende, den motoriske som den følelsesmæssige udvikling hos barnet. 
 • Vi anser det for vigtigt at barnet kan udtrykke sig på så mange af disse områder som muligt. Barnets nysgerrighed er drivkraften, men vi vil også give barnet udfordringer på områder, det ikke selv bevæger sig ind på. 
At styrke barnets selvværd, selvfølelse, selvtillid
 • Vi betragter selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid som et vigtigt fundament for læring og udvikling livet igennem. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder med at styrke disse personlige fundamenter.  
 • Det opnås ved…
  • at blive holdt af 
  • at blive taget alvorligt 
  • at blive lyttet til 
  • at opleve sejre 
  • at opleve man er unik 
  • at opleve man er værdifuld 
  • at føle sig som en del af et fællesskab 
  • at føle sig respekteret 
At styrke barnets evne til at fungere socialt

Vi anser det for væsentligt, at barnet deltager i fællesskabet – såvel det nære – klassen og skole, som de større fællesskaber i samfundet. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at barnet lærer at respektere sine medmennesker, samt handle ansvarligt i forhold til de forventninger, som til enhver tid ligger i fællesskabet. Det er vigtigt, at barnet oplever glæden ved og resultatet af at løse en opgave i fællesskab –at ”vi” bliver et lige så vigtigt begreb som ”jeg”.

At styrke barnets evne til selvstændig stillingtagen
 • Vi anser det for vigtigt, at undervisningen bygger på en åben dialog mellem lærer og elev.
 • Det er derfor vigtigt…​
  • at læreren søger for, at alsidig viden og belysning af forskellige holdninger åbner for barnets selvstændige stillingtagen
 • Skolen accepterer ikke alle holdninger, men vil indenfor en demokratisk ramme forholde os til moralske og etiske spørgsmål.
At inspirere barnet til ansvarlighed og medleven
 • Vi anser ansvarlighed og medleven for vigtigt for såvel den enkelte som for fællesskabet. Ansvarligheden har to retninger. Barnet er dels medansvarlig for egen læring og dels medansvarlig for at fællesskabet fungerer. 
 • Det er naturligvis vigtigt at ansvar er afstemt barnets modenhed. Ansvar og inddragelse styrker følelsen af at høre til, at være af betydning, hvilket igen afføder en naturlig indlevelse og medleven i skolen, undervisningen og samværet.
At inspirere barnet til at tage aktiv del i et demokratisk samfund
 • Vi vil gennem vores skole, give barnet en positiv oplevelse af demokratiet som livsform. Vi vil give barnet en oplevelse af at det nytter at agere demokratisk.
 • Vi anser det for vigtigt, at barnet deltager i forskellige demokratiske processer og derigennem udvikler demokratisk deltagelse.
At understøtte barnets globale forståelse

Ved at lære andre kulturer at kende, kan ens egen kultur beriges og fordomme undgås. Vi anser derfor global forståelse som vigtigt. Denne forståelse opnås bl.a. gennem sprog- og kulturrejser.

Det opnår vi ved at …

At tage udgangspunkt i det enkelte barns personlige og faglige udvikling 

Vejle Friskole er en lille skole, hvor børnene og de voksne er tæt på hinanden. Det giver os mulighed for at differentiere undervisningen, så vi i vid udstrækning kan tage hensyn til det enkelte barns faglige niveau og personlige ressourcer. 

Undervisningens tilrettelæggelse bygger dels på lærerens iagttagelse af barnet og dels på en løbende dialog mellem lærer, elev og forældre. 

Vi anser det for vigtigt, at der er en fælles lærer-elev-forældreforståelse af hvad undervisningen af det enkelte barn går ud på. 

At skabe et trygt fællesskab

Ved et trygt fællesskab forstår vi et fællesskab, hvor alle udviser gensidig respekt for hinanden, og hvor alle tillægges betydning for fællesskabet. 

På en lille skole med en høj grad af samarbejde årgangene imellem, har vi et godt udgangspunkt for at opnå trivsel i et trygt fællesskab. 

Det trygge fællesskab anser vi for en forudsætning for ”at turde turde”, og det er ofte det der bringer barnet videre i en positiv udvikling. 

Man tør stille spørgsmål, tør ”dumme sig”, være uenig eller kritisk. 

I det trygge fællesskab er det en grundlæggende værdi at alle viser hensyn til hinanden. 

Et trygt fællesskab giver plads til forskellighed. 

Fundamentet for det trygge fællesskab er de gode relationer mellem børn og voksne. 

At skabe rammer for fordybelse

 I en tid hvor informationsmængden er kolossal og barnet konfronteres med stadig nye teknologier og muligheder, anser vi det for vigtigt, at barnet får mulighed for også at udvikle evnen til at fordybe sig i stoffet.

Vi anser det for vigtigt, at barnets nysgerrighed bliver vakt og at rammerne for fordybelse bliver tilpasset det enkelte barns arbejdstempo, koncentrationsevne og udvikling

Vi anser emne-, tema- og projektundervisning for undervisningsformer, der giver rig mulighed for fordybelse. Derfor rummer undervisningen på alle klassetrin særlige muligheder for fordybelsestimer.

At undervisningen foregår i meningsfulde helheder og sammenhænge

 For at indlært stof skal kunne bruges aktivt, er det vigtigt at det er sat ind i en meningsfuld sammenhæng. 

Vi lægger derfor vægt på, at forskelligt relevant fagstof videst muligt bliver gennemgået i de sammenhænge som de optræder i virkeligheden og bearbejdes ud fra et helhedssyn. 

Det er læreren, der gennem organiseringen af undervisningen, har ansvaret for at skabe sammenhæng og helhed, så indholdet opleves som meningsfuldt. 

At undervisningen tilrettelægges således, at børnene er aktive

Tilegnelse af viden sker bedst gennem stimulering af alle sanser og i relevante sammenhænge at kombinere fysisk og intellektuel aktivitet. 

At være en demokratisk skole

Vi opfatter en ”demokratisk skole” som en skole der er demokratisk styret og hvor alle i det daglige samvær præger hinanden i en demokratisk retning.

Styring af skolen er baseret på en dialog mellem lærere, forældre og børn og hvor alle parter har reel indflydelse.

Undervisningen er baseret på gensidig respekt. Vi lægger vægt på, at alle bliver hørt og taget alvorligt. Skolens ansatte, børn og forældre er medskabere af skolens liv og hverdag, samtidig med at lærerens rolle, ansvar og kompetence er klar.

Vi anser det for særdeles vigtigt at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, samt at fremme forståelsen af at et demokrati indebærer lighed mellem køn, race og religion, samt respekt for det enkelte menneskes rettigheder.

Dette værdigrundlag er udarbejdet i samarbejde mellem skolens bestyrelse og ansatte.

Værdigrundlaget afspejler foruden skolens målsætning, den udvikling skolen har gennemgået siden starten i 1972, samt de værdier den nuværende bestyrelse og forældrekreds lægger vægt på. Dette værdigrundlag er revideret i 2022.