“På personalesiden er vi så heldige at have dedikerede medarbejdere, som både vil udvikle nyt og værne om friskolens værdier og traditioner. Mange har været her i mere end ti år og det giver en god fast grund at stå på for de nye, som også kommer til.”

Uddrag fra skolelederens beretning


Skolelederens beretning maj 2018


Generelt har 2017 været et år præget af fremgang. Vi har fået igangsat ombygning af førskolen, biblioteket og forberedelseslokaler til elever og lærere. Det har været en god proces, som fortsætter i 2018 og ind i 2019, og som allerede nu har givet os nye og meget brugbare og lækre lokaler.

På det pædagogiske område har vi taget hul på den nye organisering af de praktisk musiske fag i alle hovedgrupper. Det er under nye og bedre vilkår i 39a, hvor faglokalerne nu ligger sammen, så fagenes naturligt sammenfaldende dele kan møde hinanden. Sløjd, billedkunst og tekstil er nu smeltet sammen i et designfag på Ældste og i resten af skolens hovedgrupper arbejdes der også på tværs, når det giver mening. Skolekøkkenet bor i stuen og i 2019 kommer musik til at ligge på 1.sal. Det kreative hus er født og vil vokse sig større efterhånden som økonomien er til det.

Der er i skoleåret 16.17 og 17.18 lavet en særlig indsats i forhold til vores børns læseevne. Vi har i starten af dette skoleår lix-testet alle børn to gange for at følge deres progression, og vi har sat timer af til en ekstra indsats i forhold til de ordblinde og andre læsesvage elever. Alt sammen fordi det er af stor vigtighed, at vores elever kan klare sig godt, når de forlader friskolen for at gå i gang med ungdomsuddannelserne. Derfor er vi i øjeblikket også ved at uddanne en matematikvejleder og lige som i dansk, har vi afsat timer til ekstra matematik.

Et andet af de særlige indsatser i 2017 har været en køkkenskole for børnene og fællesspisning for familier. Det har vist sig at være en stor succes for de, som deltager, men det har været svært at øge antallet af tilmeldte. Vi giver ikke op endnu, men har beskåret tilbuddet lidt, og vil så gøre en ekstra indsat for at få jer forældre til at deltage. Det er en meget fin måde både at støtte fællesskabet og samtidig få spist familien af i løbet at halvanden time, sådan cirka.

På økonomisiden har 2017 været et år, hvor flere elever er blevet vurderet til at have brug for støttetimer for at kunne få udbytte af undervisningen. Elever med støttebehov er elever, som har brug for mere end 12 lektioner om ugen for at kunne trives og lære nok. Der er fra næste skoleår 6 elever, hvilket gør, at vi løbende igennem året har måttet ansætte flere lærere og pædagoger. Da betaling af støtten først kommer i det finansår, som kommer efter indstillingen til støtte, har det en væsentlig indflydelse på vores økonomi i både 17 og 18.

Jeg hører ofte forældre og andre fortælle en historie om, at på friskolerne tager vi ikke særlige hensyn til elever med forskellige vanskeligheder. Det vil jeg gerne benytte anledningen til at mane i jorden. Som det er i øjeblikket, så bruger vi omkring 2 lærerstillinger til at understøtte enkelte elever og elever på mindre hold med ekstra træning. Af de 2 stillinger er den ene betalt via statsstøtten direkte, mens resten findes i vores almindelige drift. Altså for at slå det helt fast. Friskolen er ikke kun til børn, som har let ved at lære.

Det er klart at økonomien også afspejler vores store ombygninger, som dog har holdt sig så nogenlunde inden for de afsatte midler. Derfor ender vi ud med et tilfredsstillende resultat igen i år.

På elevsiden har 2017 været ramt af en for lille 9. klasse, som med 16 elever fra skoleårets start var med til at sænke vores statstilskud. Det er den slags begivenheder, som det er svært at gøre andet ved end at indrette økonomien efter det. På alle andre klassetrin er vi i løbet af året blevet fyldt op og i et par klasser er en ekstra elev kommet ind. Der er generelt rigtig god søgning til skolen, men også vi mærker, at forældre i dag er knap så sikre på, hvad de vil. I førskolen har der været ind- og udmeldinger lige til starten 1.april. Det ser ud til at være noget, vi skal vænne os til.

På personalesiden er vi så heldige at have dedikerede medarbejdere, som både vil udvikle nyt og værne om friskolens værdier og traditioner. Mange har været her i mere end ti år og det giver en god fast grund at stå på for de nye, som også kommer til.

Det gode samarbejde på Vejle Friskole gør sig gældende på mange områder både blandt ansatte og forældre, men også med skolebestyrelsen, hvor det årlige fællesmøde gør, at vi kan arbejde godt sammen om at udvikle ikke mindst friskolens fællesskaber. Et særligt kært barn for os alle.