08:10-08:30 Bånd
08:30-09:15  1. lektion
09:15-10:00  2. lektion
10:00-10:15  Pause
10:15-11:00   3. lektion
11:00-11:45   4. lektion
11:45-12:00   Spisetid
12:00-12.30  Pause
12:30-12:50   Samling
12:50-13:35   5. lektion
13:35-14:20   6. lektion