Skolens mål og styrelse • Målsætning

  Vejle Friskole er en enhedsskole, der optager børn uanset forældrenes sociale position, politiske overbevisning, religion eller nationalitet. Læs mere her

 • Vejle Friskole - et valg

  Vi lever i en tid i konstant forandring. Derfor har det stor betydning, at vi på Vejle Friskole har valgt at fokusere på at bibringe børnene både viden og redskaber til at handle og virke i den fremtid der skal blive deres. Læs mere her

 • Skolebestyrelsen

  Vejle Friskole er en skole med ét spor fra 0.- 9. kl.
  Forældrene styrer skolen gennem en bestyrelse, der består af syv medlemmer.
  Læs mere her

 • Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af syv medlemmer, som alle skal være forældre på skolen… Læs mere her

 • Valg til sommerfestudvalget

  På forårets forældremøder skal hver klasse vælge én person til sommerfestudvalget. Udvalget har en række opgaver, hvoraf nogle er meget vigtige i forhold til skolens drift, andre i forhold til at opretholde faste traditioner. Læs mere her

 • Årets begivenheder

  Hver årstid har sin begivenhed at fejre. Læs om Vejle Friskoles traditioner og mærkedage her.

Regler og rammer


 • Husorden

  Læs om Vejle Friskoles husorden her.

 • Ringetider

  Skoledagen er delt i to-timers moduler, dvs. at lektionerne i princippet og hvor det er muligt, ligger samlet to og to med tid til en selvvalgt ”lufter”. Det betyder, at undervisningen ikke behøver at blive afbrudt, hvis energien og lysten til at arbejde fortsat er til stede. Læs mere her

 • Bærbare Ipad og pc

  På Vejle Friskole er brugen af computere og Ipad en integreret del af undervisningen i de forskellige fag… læs mere her

 • Facebook

  På Facebook viser vi fotos fra skolens hverdag, som en mulighed for forældre for at se, hvad vi laver, og som en vigtig del af skolens markedsføring.
  Elever tagges aldrig – de kan altså ikke findes på fotos fra skolen ved at søge på deres navn.
  Der lægges kun fotos på FB, som viser situationer og ikke portrætter af enkelte elever.
  Besøg vores Facebookside her

 • Rygepolitik på Vejle Friskole

  Der er rygeforbud på Vejle Friskole for alle elever… Læs mere her

 • Skolefritidsordning - SFO

  Skolefritidsordningen er åben fra skoledagen slutter til 16.45. For de tidlige børn tilbydes der morgenpasning fra kl.7.00-8.00. Derudover er der åbent i de to første uger og sidste uge af skolens sommerferie. Læs mere her.

Skoledagen • Klasser og hovedgrupper

  Skolen er en ét-sporet skole med klasser fra 0.- 9.kl fordelt på 3 Hovedgrupper. Læs mere her

 • Fag og undervisningsformer

  På Vejle Friskole underviser vi i de samme fag som i folkeskolen. Der er dog flere traditionelle fag, der ikke optræder som selvstændige fag, f.eks. religion og historie. Disse fag ligger i det vi kalder emnefag, hvor de indgår i den tværfaglige undervisning, enten som hovedfag eller som bifag. Læs mere her

Lejrskole og rejser


 • Lejrskole

  Hvert år tager alle klasser på lejrskole. Det foregår hovedgruppevis og målet for lejrskolerne er meget varieret. Læs mere her

 • Sprogrejse / Kulturrejse

  Via skolens årlige sprog- og kulturrejse får de unge i Ældste Hovedgruppe mulighed for at afprøve og træne deres færdigheder i fremmedsprog. De får også indblik i andre kulturer… Læs mere her

Forældre


 • Skolepenge

  Læs mere om skolepenge her.

 • Ind- og udmeldelse

  Ved ønske om indmeldelse tages kontakt til skolens leder, som kan oplyse om ventelister m.m.. Forældre inviteres dernæst til samtale… Læs mere her

 • Fraværspolitik

  Hvis et barn af den ene eller anden grund ikke kan møde i skole, skal forældrene give skolen besked pr. telefon ved dagens start. Læs mere her

 • Trafikforhold

  Der er konstant grund til at udvise påpasselighed omkring de trafikale forhold ved skolen. Trafikken er voldsom især i morgentimerne, hvorfor det indskærpes at… Læs mere her

 • Befordringstilskud

  Staten afsætter årligt en pulje penge til befordringstilskud til fordeling blandt elever på landets frie grundskoler… Læs mere her


Samarbejde


 • Løbende vurdering, standpunkt, elev-forældresamtaler

  Gennem den tætte kontakt, der er i undervis-ningen, foretages der løbende vurdering af det enkelte barn. Læs mere her

 • Forældremøder

  Forældemøderne er meget vigtige for kontakten mellem skole og forældre. Læs mere her

 • Skole-hjem samarbejde

  Et nært samarbejde mellem skole og hjem er afgørende for, at Vejle Friskole kan være et godt lære- og værested for både børn og voksne. Læs mere her

 • Kommunikation og samarbejde

  Barnets skolegang varetages i et samarbejde mellem barnet, forældrene og skolen, hvor vi alle gør vores bedste for, at det bliver den optimale skolegang. Læs mere her

 • Digital dannelse og kommunikation

  Du opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den vituelle verden. Det gør du ved at forholde dig positiv, men også kritisk til andre brugere. Og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed. Læs mere her


Eleverne


 • Hjemmearbejde

  På Vejle Friskole er hjemmearbejde pædagogisk velbegrundet i forhold til vores daglige fagligt-pædagogiske arbejde i klasserne. Læs mere her

Ekst. samarbejdspartnere


 • Konfirmationsforberedelse

  I 7.klasse er der tilbud om konfirmations-forberedelse. Konfirmationsforberedelsen foregår i skoletiden. Læs mere her.

 • Skolepsykolog, talepædagog

  Skolepsykolog, familierådgiver og talepædagog står til rådighed for børn og forældre ved skolen. Læs mere her

 • UU-vejledning

  Vejle Friskole er tilknyttet den kommunale ungdomsuddannelsesvejledning. Læs mere her

Vejle Friskole har til huse i det tidligere Statens Seminarium for Småbørnslærerinder

Da uddannelsen blev nedlagt i starten af 1970’erne, betød det samtidig afslutningen på den meget eftertragtede øvelsesskole der var tilknyttet seminariet. Øvelsesskolen underviste børn fra børnehaveklasse til 3.klasse.
En gruppe af forældre, der havde deres børn i øvelsesskolen ønskede at blive på stedet og startede derfor i 1972 en friskole i de samme bygninger under navnet Vejle Fri Børneskole.
Skolen blev meget populær og udviklede sig hastigt. I 1982 -på friskolens 10 årsdag fik man overbygningen med til 10.kl., og navnet blev ændret til Vejle Friskole.