Fra 1893 til i dag har bygningerne på Horsensvej haft børnene som sit centrum. Læs den spændende historie om, hvordan en skole bliver til og udvikles.


10. april 1893 blev de solide bygninger på Horsensvej første gang taget i brug som undervisningssted. Under navnet Statens Forskoleseminarium, skulle der her uddannes småbørnslærerinder.

Skolens første forstander R. J. Holm, der selv boede på skolens med sin kone og deres 14 børn, var stærkt påvirket af Grundtvig og Kolds skoletanker. Seminarieforstander Holm og den grundtvigske bevægelse ønskede at få uddannet en særlig småbørnslærerinde type; lærerinder til forskolerne. Seminariet blev altså et uddannelsessted for sådanne lærerinder, men samtidig blev der til seminariet knyttet en forskole for børn fra 7-10 år.

Forstander R. J. Holm stod i spidsen for seminariet frem til 1913, og fik som efterfølger forstander Peter Elmquist, der var på seminariet frem til 1923, hvorefter forstander Kristen A. Lange stod for seminariet frem til 1938. Derefter blev det kvindernes tur; 1. februar blev frk. Ida Emilie Rambusch ansat som forstander. Under hendes ledelse oplevede seminariet stor fremgang. Således berettes det at hun modtog mødre som kom med deres børn i barnevogn for at få dem skrevet op.

Seminariets sidste forstander blev Rigmor Fenger. Rigmor Fenger var en meget markant dame med stor personlighed, der kæmpede bravt for småbørnsundervisningen. Et stort nyt arbejdsområde blev tildelt seminariet ved lov af 8. juni 1966 om oprettelse af børnehaveklasser, hvor det også var meningen småbørnslærerindeuddannelsen skulle kvalificere. Herefter fik seminariet tilknyttet to børnehaveklasser, fordi de studerende nu skulle have indsigt i arbejdet med de 5-7 årige. Et stort vendepunkt i læreruddannelsens historie var blevet sat med læreruddannelsesloven af 1966 – nu kunne de lærerstuderende vælge småbørnsundervisningen som speciale.

De sidste seminarieelever blev færdige i 1971, og der blev herefter arbejdet energisk på at køre skolen videre, men det blev definitivt opgivet i marts 1972. Da dette blev en kendt sag, satte en kreds af seminariets venner, lærere og forældre sig det mål at de ville etablere en friskole. 9. maj 1972 blev den stiftende generalforsamling afholdt – Vejle Fri Børneskole var en realitet.

Vejle Fri Børneskole skulle være en enhedsskole åben for alle børn uanset forældrenes sociale position, politiske overbevisning, religion og nationalitet. Barnet skulle sættes i centrum – et trygt miljø skulle skabes; den demokratiske indstilling skulle sættes i højsædet, bygget på et samspil mellem forældre, lærer og elev. Der skulle være flere timer i musiske fag, end tilfældet var i folkeskolen og klassekvotienten måtte ikke overstige 15 børn.

Alt var således i orden, da skolen med 100 tilmeldte børn kunne byde velkommen til den første skoledag den.7. august 1972. Skolens første leder blev Niels Pjested. Skolen startede med børnehaveklasse til og med 5. klasse, men hurtigt blev der udvidet således at der i 1979 var helt op til og med 9. klasse. 1. august 1979 kunne skolen byde velkommen til sin fjerde skoleleder. Efter Niels Pjested kom nemlig Christen Christensen og senere Arne Kristensen – og altså endelig i 1979 Mogens Frisk, der var skoleleder helt frem til og med 1994, hvor Ole Carl Petersen blev ansat, og var leder i 19 år. Helle Jørgensen indtrådte som skolens nye leder i januar 2014. Det blev dog til et kort visit på lige godt et år. I stedet blev Birthe Kidde Skov den nye skoleleder og startede i marts 2015. Vejle Fri Børneskole, der i 1982 skiftede navn til Vejle Friskole, har igennem hele dens eksistens været foregangsbillede på mange felter. Skolen var således en af de første skoler der startede med begrebet Indskoling.

I dag har Vejle Friskole 10 klasser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Hvert år i april måned starter førskolen op, så i godt og vel et par måneder er der 11 klasser på skolen.

Vejle Friskole har som sagt altid haft til huse i de rare bygninger på Horsensvej. I alle disse år har Horsensvej været en meget befærdet vej. Et fodgængerfelt ud for skolen, var for mange af skolens børn en del af deres daglige skolevej. For at gøre denne del af skolevejen mindre farlig, har friskolens lærere i mange år udgjort skolepatrulje.

Igennem skolens godt og vel 20 første år, havde man fra skolens side ofte forsøgt at få etableret en sikrere skolevej for skolens elever. Dette lod sig dog desværre ikke gøre. I 1995 var Vejle Friskole så umådelig heldige via fjernsynsprogrammet “Udfordringen” at få foræret en underjordisk gangtunnel. – Et kæmpemæssigt problem var via medieverdenen på denne måde blevet løst.