Vi har i 2018 arbejdet med moderne forpligtigende fællesskaber og friskolens værdier. I dette arbejde har både skolebestyrelse og ansatte været engageret. .

 

Samlet evaluering for indsatsområder

Lovpligtig evaluering

Lovgivning omkring evaluering på friskoler:
Friskoleloven § 1b stk. 1
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.”
I Friskoleloven § 1b stk. 2
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”
I Friskoleloven § 1b stk. 3
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”
Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

Skolens evalueringer foregår i samtale og på skrift i forskellige fora alt efter relevans. I det forløbne år har vi på Vejle Friskole haft særligt fokus på to områder, som er skolens værdier i en moderne kontekst og forpligtende fællesskaber.
Disse to temaer har være evalueret i et samarbejde mellem skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse med inddragelse af forældre og børn.
Overordnet set foregår evalueringer af skolens arbejde i mange forskellige fora og konstellationer, som inddrager skolebestyrelsen, forældre, medarbejdere, ledelse og børn. Skolens værdier afspejles i en samtalekultur, hvor alle kan komme til orde.
Vejle Friskole samarbejder også med skolens tilsynsførende med evaluering for øje. Skolen har faste udvalg, som løbende evaluerer lige som der er et årligt fællesmøde mellem alle skolens ansatte og skolebestyrelsen.


Pædagogik og didaktik

 Evaluering af det pædagogiske arbejde

Alle arrangementer og fælles emneuger evalueres fast i pædagogisk råd efter afholdelse. Lige som skolens pædagogiske indsatsområder og inklusionsindsats evalueres her og efterfølgende i skolens bestyrelse.
Børnenes faglige udvikling følges gennem faste diagnosticerende test i dansk og matematik mindst en gang årligt. Elever med særlige behov følges tæt og testes også med andre diagnosticerende redskaber.

Derudover følges børnenes sociale udvikling gennem samtaler og gennem det særlige fokus på den enkelte elev eller klasses behov.

En gang om året mødes ledelsen med hver HG (skolen er inddelt i afdelinger kaldet hovedgrupper) en dag, hvor der arbejdes med relevante temaer omkring den pædagogiske praksis i netop denne HG.

I dette skoleår har skolen deltaget i et udviklingsarbejde omkring resiliens sammen med Red Barnet. I den forbindelse har vi evalueret skolens værdier i forhold til skolens praksis. En værdifuld evalueringsform, som vi givetvis vil anvende igen.
Skolen følger fælles mål og den enkelte lærer følger løbende op på om undervisningen står mål med fælles mål.
Skolen evaluerer løbende indsatsen i forhold til et forholdsvis stort antal børn med dysleksi. Grundtanken er at guide hvert enkelt barn til at finde den bedst mulige løsning for at håndtere en hverdag med udfordringer.

Skole/hjemsamarbejde

Der er to faste årlige samtale om det enkelte barn i alle klasser. En til to gange om året er der forældremøde. Der er et tæt samarbejde med de enkelte forældre, som altid kan kontakte læreren/pædagogen eller skolens ledelse enten via skoleintra, pr telefon eller ved fremmøde.
Til skole/hjemsamtalen evalueres barnets faglige og sociale forhold hver gang.

Vejle Friskole har fast evalueringskultur gennem trivselsundersøgelser blandt alle skolens børn hvert andet år. Se beskrivelse heraf på skolens hjemmeside.
Medarbejdernes trivsel og udvikling følges overordnet i skolens APV og hvert andet år i en arbejdsmiljøundersøgelse, som efterfølgende bearbejdes i MIO-udvalget. Derudover afholdes der hvert år medarbejderudviklingssamtaler, lige som der i den løbende dialog mellem ledelse og medarbejder er samtaler.
Skolens arbejde omkring værdier har i det forløbne år givet anledning til evalueringer af vores inklusionsarbejde i et ønske om at forstærke indsatsen omkring det enkelte barn med særlige vanskeligheder. Der er arbejdet med relationskompetencer og deres betydning for god undervisning. Lige som vores arbejde med forpligtende fællesskaber er evalueret.
Det er derfor min opfattelse at skolen overholder sin forpligtelse til at evaluere.
Skoleleder
Birthe Kidde Skov