Overordnet set foregår evalueringer af skolens arbejde i mange forskellige fora og konstellationer, som inddrager skolebestyrelsen, forældre, medarbejdere, ledelse og børn.

Vejle Friskole har haft særligt fokus på skolens omstilling til større bæredygtighed.

Skolens værdier afspejles i en samtalekultur, hvor alle kan komme til orde.

Samlet evaluering for indsatsområder

Lovgivning omkring evaluering på friskoler

Friskoleloven § 1b stk. 1 
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.” 

I Friskoleloven § 1b stk. 2 
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.” 

I Friskoleloven § 1b stk. 3 
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.” 

Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

Skolens evalueringer foregår i samtale og på skrift i forskellige fora alt efter relevans. I det forløbne år har vi på Vejle Friskole haft særligt fokus på skolens omstilling til større bæredygtighed i flere forskellige sammenhænge. Afsættet har været to pædagogiske dage, hvor vi fælles fik ideudviklet, hvordan vi vil gribe en så stor indsats an. Det er resulteret i nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagere fra Skole og SFO. Grupperne arbejder med grøn skole, bæredygtige traditioner, bæredygtigt fravær og et forbrugstema, som også understøttes af en meget aktiv indsats i teknisk serviceafdelingen. Ud af de første tiltag er der kommet flere planter i skolegården, fælles retningslinjer for fravær og forsøg med høstfest baseret på overskudsmad. 

Det er samlet set en start, men det forventes, at indsatsen ikke som mange andre afsluttes efter implementering, men er et nyt skolesyn, som skal være en grundpille i skolens liv og virke fremover.  

Overordnet set foregår evalueringer af skolens arbejde i mange forskellige fora og konstellationer, som inddrager skolebestyrelsen, forældre, medarbejdere, ledelse og børn. Skolens værdier afspejles i en samtalekultur, hvor alle kan komme til orde. 

Vejle Friskole samarbejder også med skolens tilsynsførende med evaluering for øje. Skolen har faste udvalg, som løbende evaluerer, lige som der er et årligt fællesmøde mellem alle skolens ansatte og skolebestyrelsen. I år er det fælles emne bæredygtighed. 

Skolen har tradition for at børnenes perspektiv hurtigt inddrages både ved direkte at inddrage dem, men også gennem det pædagogiske arbejde mellem medarbejderne.  

  

Evaluering af det pædagogiske arbejde

Alle arrangementer og fælles emneuger evalueres fast i pædagogisk råd efter afholdelse. Lige som skolens pædagogiske indsatsområder og inklusionsindsats evalueres årligt og oftere hvis der er behov. 

Børnenes faglige udvikling følges gennem faste diagnosticerende test i dansk og matematik mindst en gang årligt. Elever med særlige behov følges tæt og testes også med andre diagnosticerende redskaber.  

Derudover følges børnenes sociale udvikling gennem samtaler og gennem det særlige fokus på den enkelte elev eller klasses behov. 

En gang om året mødes ledelsen med hver HG (skolen er inddelt i afdelinger kaldet hovedgrupper) en dag, hvor der arbejdes med relevante temaer omkring den pædagogiske praksis i netop denne HG. 

Skolen følger fælles mål og den enkelte lærer følger løbende op på om undervisningen står mål med fælles mål. Skolen evaluerer løbende indsatsen i forhold til et forholdsvis stort antal børn med dysleksi. Grundtanken er at guide hvert enkelt barn til at finde den bedst mulige løsning for at håndtere en hverdag med udfordringer. 

Der er på skolen i øjeblikket 13 børn med specialundervisningsstøtte og to børn med tosprogsundervisning. Disse børn følges tæt og ud fra handleplaner og evalueringer af disse, sættes mål for børnenes videre skolegang og sociale udvikling. 

Skole/hjemsamarbejde

Der er to faste årlige samtale om det enkelte barn i alle klasser. En til to gange om året er der forældremøde. Der er et tæt samarbejde med de enkelte forældre, som altid kan kontakte læreren/pædagogen eller skolens ledelse enten via skoleintra, pr telefon eller ved fremmøde. 

Til skole/hjemsamtalen evalueres barnets faglige og sociale forhold hver gang. 

Vejle Friskole har fast evalueringskultur gennem trivselsundersøgelser blandt alle skolens børn hvert andet år. Se beskrivelse heraf på skolens hjemmeside.  

Medarbejdernes trivsel og udvikling følges overordnet i skolens APV og hvert andet år i en arbejdsmiljøundersøgelse, som efterfølgende bearbejdes i MIO-udvalget. Derudover afholdes der hvert år medarbejderudviklingssamtaler, lige som der i den løbende dialog mellem ledelse og medarbejder er samtaler. Skolen har i 2021 været udtaget til tilsyn af Arbejdstilsynet, hvilket forløb uden anmærkninger. 

Det er derfor min opfattelse at skolen overholder sin forpligtelse til at evaluere. 

Skoleleder
Birthe Kidde Skov