På denne side findes information vedrørende evaluering af undervisnings-forløb, de obligatoriske projektopgaver, prøver, karakterer, mv.

Evalueringsplan for Vejle Friskole

Evaluering

På Vejle Friskole foretager vi en løbende evaluering af undervisningen og elevernes udbytte heraf.

  • Der evalueres ved de to årlige forældresamtaler, der, i fald det findes nødvendigt, kan suppleres.
  • Der evalueres ved de to årlige forældremøder, der kan suppleres i særlige tilfælde.
  • Der evalueres i form af meddelelsesbøger/skrivelser/mails.
  • Der afvikles årlige elevsamtaler med klasselæreren.
  • Hvert tredje år gennemføres der en større undervisningsmiljøundersøgelse, som kan læses på skolens hjemmeside. – Næste gang i 2020.

Evaluering af undervisningsforløb

Hvert år udvælger hver enkelt lærer et undervisningsforløb til evaluering. Det pågældende forløb kan vælges i alle fag og skal være af en vis varighed.

Ud over den løbende evaluering omkring undervisningsforløb, der fortrinsvis finder sted i de enkelte teams og på lærermøderne, foretager vi evaluering af alle skolens klasser i maj/juni og i august/september i henholdsvis dansk og matematik.

Evalueringerne er diagnosticerende og anvendes udelukkende i den interne evaluering og bruges ikke til karaktergivning.

Der kan efter vurdering foretages følgende tests / evalueringer klassevis eller enkeltvis:

Test og prøver


Efter prøverne – hvad så?

Viser prøverne et tilfredsstillende resultat, fortsættes den undervisning der allerede er tilrettelagt.

Er prøven ikke tilfredsstillende, sættes der målrettet ind med hjælp til den eller de elever der har et behov. Der kan evt. hentes hjælp hos skolens specialundervisningsteam, hos læsekonsulenten eller hos PPR.

Praktisk / musisk projektopgave

I 9. klasse udarbejder eleverne ved juletid en praktisk/musisk projektopgave. Eleverne får fire dage til fremstilling af opgaven, og den femte dag fremlægger de deres opgaver i overværelse af censorerne samt deres egen og 8. klasse.

Eleverne får en karakter samt en udtalelse.


Den obligatoriske projektopgave

I 9. klasse laver eleverne den obligatoriske projektopgave, som fremlægges for vejleder og intern censor.

Der gives en karakter.

Ved bedømmelsen medvirker en relevant intern eller ekstern censor.

Karakterer og afgangsprøver

Fra 8.-9. klasse gives eleverne karakterer i dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi, historie, samfundsfag, geografi, idræt og fysik/kemi.

I slutningen af 8. klasse afholdes skriftlige årsprøver i dansk og matematik.

I 9. klasse afholdes der terminsprøver.

Der afholdes forældresamtaler i oktober/november og februar/marts.

Standpunktskaraktererne gives to gange årligt: til jul og ved skoleårets afslutning.

Ved karaktergivningen benyttes 7 trins-skalaen.

I 9. klasse afsluttes skolegangen med Folkeskolens Afgangsprøve. Ved afgangsprøverne benyttes eksterne censorer.

Ved skolegangens afslutning gives desuden en skriftlig udtalelse om elevens skolegang – såvel undervisningsmæssigt som socialt.