Vejle Friskole er en skole med ét spor fra 0.- 9. kl.
Forældrene styrer skolen gennem en bestyrelse, der består af syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og kasserer.
Skolelederen, vicelederen, én lærerrepræsentant samt SFO-lederen, deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne, som afvikles ca. én gang i måneden.
Skolens øverste myndighed er generalforsamlingen, der finder sted i maj/juni måned. Alle forældre til børn på skolen, samt ansatte har ret til at deltage i generalforsamlingen.
Ud over bestyrelsen er der et Aktivitetsråd, som har ansvaret for en række opgaver i forhold til skolens daglige drift og faste traditioner, ligesom fundraising er et naturligt arbejdsområde for rådet.

Tilbage til forældremappen