Løbende vurdering, standpunkt, elev-forældresamtaler
Gennem den tætte kontakt, der er i undervisningen, foretages der løbende vurdering af det enkelte barn. Det faglige standpunkt, barnets sociale funktion og andre forhold omkring skole og hjem drøftes under samtaler med eleven. Elevsamtalerne er ofte udgangspunktet for forældresamtaler, der afholdes 2 gange årligt. Vi anser disse samtaler for væsentlige grundpiller i samarbejdet mellem skole og hjem, her giver vi elev og forældre en kompetent og seriøs bedømmelse af elevens faglige- og personlige udvikling.
På Vejle Friskole betragter vi karaktergivning som et nødvendigt onde, og erkender at karakterer er en væsentlig grundpille i hele vort uddannelsessystem. Derfor anvender vi karakterer i Ældste Hovedgruppe, som forberedelse til afgangsprøverne.
Ved siden af karaktererne får de unge der forlader skolen en udtalelse, hvilken vi tillægger stor værdi.

Forældremøder
Forældemøderne er meget vigtige for kontakten mellem skole og forældre. Det er bl.a. på forældremøderne, man som forældre kan gøre sin indflydelse gældende. Der er 2 forældremøder om året, som afvikles sammen med de øvrige klasser i hovedgruppen. Formålet med møderne er først og fremmest at orientere om og diskutere skoleåret, undervisningen og klassens sociale liv med forældrene.

På det første møde gennemgås skoleåret og dets aktiviteter.
På årets sidste forældremøde evalueres året både fagligt og socialt, og hovedgruppens forældre skal her vælge en repræsentant til bestyrelsen, og klasserne et medlem til aktivitetsrådet for det kommende skoleår. Ud over de mere sædvanlige emner, er her en lille idéliste til emner til klassemøderne:
-fødselsdage
-lektier /lektiehjælp
-lommepenge
-sengetider-skolelæge/tandpleje/skolepsykolog
-netetik
-indretning af klassen
-fritidsaktiviteter
-praktiske forhold

Skole-hjem samarbejde
Et nært samarbejde mellem skole og hjem er afgørende for, at Vejle Friskole kan være et godt lære- og værested for både børn og voksne.
Ansvaret for børnenes skolegang er et fælles anliggende og forpligter således både skole og hjem til at være aktive i forholdet. Samarbejdet  bygger på gensidig tillid og respekt. Dette samarbejde kommer bedst til udtryk ved de to årlige forældresamtaler, hvor begge forældre forventes at deltage.
Forældre er også velkomne til at besøge skolen, forudsat at det er aftalt med klasselæreren forinden. I den forbindelse er det naturligt, at man deltager aktivt i undervisningen.

Kommunikation og samarbejde
Barnets skolegang varetages i et samarbejde mellem barnet, forældrene og skolen, hvor vi alle gør vores bedste for, at det bliver den optimale skolegang.
Samarbejdet bygger på, at man mødes i en positiv forventning til hinanden, og at man grundlæggende har tillid til, at hver især gør sit bedste for at leve op til sit ansvar.
God kommunikation: En grundlæggende byggesten i samarbejdet er god kommunikation. Skole og hjem bør være enige om, at man tilstræber at orientere hinanden om alt, hvad der kan være relevant i forhold til at sikre barnet den bedst mulige skolegang.
Samtidig er det vigtig at respektere, at vi har forskellige opgaver og tilgange i samarbejdet.
Direkte samtale: Den bedste måde at have en afklarende kommunikation er ved en direkte samtale med den eller de involverede. Hvis alle indgår i dialogen med positiv forventning om at finde en afklaring og løsning på et evt. problem, giver det det bedste grundlag for en konstruktiv løsning.
Hvis du undrer dig over noget i forhold til dit barn, er første skridt at spørge til, hvordan det hænger sammen. Selv om du oplever noget på en bestemt måde, kan der, ved at du spørger til det, vise sig at være andre synsvinkler og en anden helhedsforståelse til det
oplevede. Spørg derfor i en positiv forventning til, at alle gør sit bedste for at give dit barn den bedst mulige skolegang.
Skolen tager kontakt til hjemmet, hvis der er forhold omkring barnet, der bør forbedres eller virker bekymrende. Der er selvfølgelig områder, hvor skolen skønner, at det er noget, som barnet selv kan håndtere og arbejde med; men hvis vi ikke ser, at der sker en fremgang, vil vi snakke med hjemmet om, hvordan vi bedst muligt kan støtte barnet i den rigtige retning.
Desuden er der også årligt to skole-hjem-samtaler, hvor der også tales om barnet generelle trivsel og læring.
Skriftlig kommunikation: Det skrevne ord kan vendes og tolkes på mange måder, da man ikke kan spørge ind til og drøfte det skrevne hurtigt og afklarende på samme måde som i en direkte dialog. Derfor skal du, hvis det skrevne kræver en afklaring af et forhold, hurtigst søge mod den direkte dialog.
Skolen skriver til hjemmet, når der er en generel orientering eller mindre beskeder. Hvis det er en bekymring eller noget, der skal forbedres, bruger vi den direkte samtale.


Tilbage til forældremappen