På Vejle Friskole underviser vi i de samme fag som i folkeskolen. Der er dog flere traditionelle fag, der ikke optræder som selvstændige fag, fx religion og historie. Disse fag ligger i det vi kalder emnefag, hvor de indgår i den tværfaglige undervisning.

Vi har i stedet valgt at organisere undervisningen i:
basisfag / emnefag / værkstedsfag.
Basisfag består af:

-matematik
– fysik/kemi
-naturfag
-geografi
-biologi
-historie
-musik
-idræt
-engelsk
-dansk
-tysk

Der undervises i dansk, matematik, musik og idræt på alle klassetrin. Undervisningen i fremmedsprog starter for engelsk i 3.kl. og for tysk i 6.kl. Naturfagene fysik, geografi og biologi bliver, ligesom samfundsfag, selvstændige fag fra 7.kl. som følge af ændrede krav vedr. afgangsprøverne i disse fag. Det har desværre den konsekvens at hele det naturvidenskablige fagområde må trækkes ud af emnefag i Ældste Hovedgruppe. Det samme gælder for historie, der trækkes ud af kulturhistorie.

Undervisningen i basisfagene indeholder læring af de elementære færdigheder inden for de nævnte fag. Der differentieres i vid udstrækning, hvilket i praksis betyder, at vi efter bedste evne forsøger at tage hensyn til børnenes forskellighed og modenhed. Der anvendes de nyeste lærebøger, som suppleres med egne materialer, ligesom det tilstræbes at gøre undervisningen vedkommende og spændende.

Generelt tilrettelægges undervisningen så den veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og holdarbejde, værkstedsundervisning og projektarbejde. Valg af undervisningsform afhænger i høj grad af indhold, klassetrin og hovedgruppe.

Emnefag er udledt af ønsket om at skabe helhed i undervisningen, og give mulighed for fordybelse på tværs af fag. Verden og livet er ikke fagopdelt, men består af utallige sammenhænge og helheder, og det er disse helheder, vi har valgt at give en undervisningsmæssig ramme via emnefag.

Emnefag indeholder 4 emne-fagområder

-det naturvidenskablige
-det kulturhistoriske
-det samfundsfaglige
-det musisk-skabende

I emnefag arbejder klasserne sammen i deres respektive hovedgrupper. I de små klasser vælger lærerne, hvilke temaer og emner der skal arbejdes med i løbet af skoleåret, men i de ældre klasser er børnene i stigende grad med til at planlægge årets forløb.

Under det musisk-skabende område er der tradition for at hele skolen i 2 uger arbejder sammen om ét stort fælles projekt kaldet Fælles-EmneUger. Indholdet har vekslet meget, men er gennem flere år blevet til store opsætninger af musicals på Musikteatret, Domus eller i Lukashallen, hvoraf de største har været opsætning af Elverhøj, Gummi-Tarzan, Peter Pan, Ronja Røverdatter, Odysseus og Hjerteslag.

Værkstedsfag dækker de praktisk-musiske fag og indeholder fag som:
billedkunst, håndværk og design, musik, køkken, idræt, drama

Også i værkstedsfag arbejder klasserne sammen i hovedgrupperne.

I Yngste Hovedgruppe er børnene fordelt på fire værksteder, der fagligt er afgrænsede til billedkunst, sløjd, køkken og drama. Skoleåret er inddelt i fire perioder med 2×2 lektioner om ugen. Nøgleord er det ”sansende og legende” i undervisningen.

I Mellemste Hovedgruppe har børnene fem faste værkstedsfag; sløjd, billedkunst, køkken, drama og tekstil. Der er ligeledes 4 værkstedsperioder årligt med 1×3 ugentlige timer. Nøgleord i undervisningen er her ”teknik og håndværk”.

I Ældste Hovedgruppe undervises der i fem værkstedsfag i efterårssemestret, og tre fag i forårssemestret. Der er afsat 1×3 timer pr. uge.

For 9.klasses vedkommende skal klassen indkredse deres praktisk/musiske projekt i efterårssemestret. I januar har klassen så en uge til at afvikle projektet som skal fremlægges og bedømmes. Ved bedømmelse af opgaven indgår tre faktorer, nemlig ”arbejdsprocessen, fremlæggelsen og produktet”.

I forårssemestret fortsætter 7. og 8. klasse værkstedsfag med vægten lagt på ”teknik og håndværk”.

Fra skoleåret 2021/22 vil skolen anvende afgangsprøven for valgfag med afslutning i juni i 8.klasse.

Information om øvrige områder


Idræt

Idrætsundervisningen foregår i salen og på Østerbro stadion på den anden side af Horsensvej.
For ældste hovedgruppe foregår undervisning i indeperioden i hold, hvor en del af eleverne er i salen, mens de andre i en lejet hal ude i byen. I dette skoleår har vi lejet Lukasskolens hal. De elever, der har idræt i Lukasskolens hal, får fri fra undervisningen ved hallen og må tage direkte hjem herfra.

Generelt for idrætsundervisningen i alle klasser gælder:
Hvis en elev har en skade, og som følge deraf ikke kan deltage i idrætsundervisningen, skal der medbringes skriftlig meddelelse om dette fra hjemmet.
Eleven har dernæst ikke fri, men er med på `sidelinien` i idrætstimerne og kan evt. hjælpe idrætslæreren.

Fortællingen

Fortællingen har en central plads på Vejle Friskole. Gennem den aktive brug af lytten til sproget, bliver børnene indført i vores kulturarv.

Fortællingen forekommer i mange sammenhænge, og bl.a. på fællessamlingen, fire ud af ugens fem dage.
Gennem fortællingen, bliver børnene præsenteret for det mytiske i mennesket, og fordi fortællingen har det mytiske og folkelige som udgangspunkt, skal den i sig selv forstås som en bestemt måde, mennesker er sammen på -som en indføring i mennesket.

Musik

Musikundervisningen på Vejle Friskole er 3-delt: Obligatorisk del, Værkstedsdel og en Frivillig del.

Den obligatoriske del består af basisundervisning og kor -til begge er der afsat 1 ugentlig time. Værkstedsdelen tilbydes som 1/2 årlige forløb med forskellige temaer -her er der afsat 3 ugentlige timer. Den frivillige del er placeret i Vejle Friskoles egen musikskole “Stjerneskud”.

I år undervises der i klaver, guitar, bas, trommer, solosang, begyndersamspil, orkester og korsang. Sæsonen strækker sig fra september til maj og der betales særskilt for undervisningen i musikskolen.

Musikskolen viser et udpluk fra årets musik-aktiviteter ved forårskoncerten eller sommerfesten, som bliver afholdt skiftevis hvert andet år.

Læsebånd

Hver dag- starter dagen kl 8.10 – 8.30 med et bånd. Her kan det være læsebånd, matematikbånd, motionsbånd eller andet.

Fællessamling

Hver dag er der fællessamling kl 12.30 – 12.50. Her er der dagens fortælling og sang, og er der informationer af betydning for dagen, gives de her af lærere eller børn.

Fordybelsesdage

På fordybelsesdage bliver der gået i dybden med forskellige emner af faglig eller tværfaglig karakter. Her er det forskelligt, hvilken lærer, der tilrettelægger dagen for den/de enkelte klasse/-r inden for de forskellige fagområder. Denne dag ophæves skemastrukturen og der er ikke bånd eller fællessamling. Det giver mulighed for uforstyrret at gå i dybden med et emne, hvor der er tid til at tage ud af huset eller arbejde intenst uden at skulle omstille sig til et nyt fag efter 45 minutter.
I yngste er det i år om fredagen og i mellemste er det 3 timer onsdag morgen og 2 timer torsdag morgen. I ældste bliver dagene lagt i fordybelses-uger.

Inklusion – fagligt og social

På skolen afsætter vi hver år et antal timer, som kan bruges til at fremme god inklusion både fagligt og socialt. Timerne sættes i gang, der hvor behovet er størst. Det kan være en klasse, som har brug for et forløb med særlig opmærksomhed på deres sociale trivsel, eller det kan være en enkelt elev, som har det svært. Ofte kommer snakken om inklusion til at dreje sig og timer, men inklusion er først og fremmest en måde at se verden på. Vejle Friskoles værdier tager netop fat om behovet for at se det enkelte barn og understøtte deres trivsel og udvikling og det er det inklusion handler om. Vi lykkes som skole bedst, når
alle parter elever, ansatte og forældre bakker op om at alle børn skal lykkes uanset, hvem de er eller hvordan de er.

Til dette arbejde hører også en stor viden om, hvordan man kan understøtte god inklusion og her er alle ansatte klar til at arbejde med, samtidig med at flere ansatte har særlige uddannelser inden for dette felt.
I forhold til den faglige inklusion er det vigtigt at tage udgangspunkt i undervisningsdifferentiering. Det sikrer, at alle børn bliver undervist, på det faglige niveau, de er på en del af tiden. Der vil altid være behov for at der også er fælles undervisningsforløb for alle elever.


Tilbage til forældremappen